Thông báo
Thông báo số 86-TB/ĐU về việc tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng năm 2017
Nghị quyết số 18-NQ/ĐU về công tác chuyên môn
Thông báo số 55-TB/ĐU V/v Chuẩn y chi ủy các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020
Thông báo học lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngày 06/5/2017
Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016
Thông báo học lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngày 10/12/2016
Thông báo về việc điều chỉnh phân công Ban Chấp hành Đảng bộ trường, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thông báo về việc mở lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Thông báo về cơ cấu tổ chức và kiện toàn nhân sự chi ủy các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2015 - 2017
Thông báo học lớp Đảng viên mới ngày 28/5/2016
Thông báo học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngày 28/5/2016
Báo cáo đánh giá kết quả năm 2015 và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị
Đề cương tuyên truyền bầu cử Quốc hội Khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Thông báo mở lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 5/2016
Thông báo về việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ ba
Thông báo kết quả đánh giá lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngày 14 và 15/11/2015
Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2015
Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020
« 1 2 3 4 5 6 »