Logo Orient Oil
Thông báo
Thông báo mở lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng
Thông báo Kết quả đánh giá lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Bảng tổng hợp sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT-TW
Văn bản thông báo nhắc nhở nề nếp sinh hoạt chi bộ và thực hiện chế độ Đảng phí
Thông báo v/v tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú
Kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường năm 2013
Đề án v/v tổ chức lại chi bộ khối sinh viên
Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể và cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa
Chương trình công tác năm 2013
Thông báo V/v tham dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
Thông báo V/v học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú
Thông báo dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07.11.2012
Thông báo v/v điều chỉnh phân công Đảng ủy viên phụ trách chi bộ trực thuộc
Nghị quyết về công tác quản lý GV – CBVC tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng (Đợt 2 – Năm 2012)
Lịch kiểm tra công tác Đảng
Thông báo v/v tham dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thư tư và các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Thông báo V/v phân công công tác Tiểu Ban tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin năm 2012
Tài liệu tuyên truyền lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào (1930-2007)
« 1 2 3 4 5 6 »