Thành ủy TP.HCM
Thông tri lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam thành phố lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022
Công văn về tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác chuẩn bị và lãnh đạo đảng viên tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, đại biểu Hội đồng nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh
Công văn số 4294-CV/VPTU Về hướng dẫn chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp theo Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị
Công văn số 4747-CV/VPTU Về hướng dẫn chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội đảng bộ quận, huyệ, cấp trên cơ sở theo Công văn số 9844-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng
Công văn số 7505-CV/VPTU về gửi tài liệu tập huấn công tác soạn thảo, biên tập văn kiện đại hội; ứng dụng công nghệ thông tin và tài chính phục vụ đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở
Thông tri số 30-TT/TU về lãnh đạo thực hiện chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 5/1/2013 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Bộ Chính trị việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Hướng dẫn biên tập văn kiện đại hội đảng bộ quận, huyện và đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020
Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU ngày 4/3/2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013
Hướng dẫn số 52-HD/BTGTU ngày 4/1/2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tổng kết năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hướng dẫn số 51-HD/BTGTU ngày 8/1/2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về công tác tuyên truyền năm 2013
Hướng dẫn số 45
Hướng dẫn số 43
Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU ngày 25/6/2012 của Ban Tuyên giáo Thành ủy
Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU về việc học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2012
Hướng dẫn số 36 – HD/BTGTU
Hướng dẫn số 27-HD-BTGTU
Hướng dẫn số 25-HD-BTGTU
Hướng dẫn số 24-HD-BTGTU
« 1 2 »