Logo Orient Oil
Kế hoạch
Nội dung trọng tâm hoạt động của Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2020-2025 từ nay đến hết năm 2020
Công văn số 54-CV/ĐU v/v thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW
Kế hoạch số 18-KH/ĐU về tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 (5/2017-5/2018)
Kế hoạch số 112-KH/ĐU về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Kế hoạch số 39-KH/ĐUK Về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII
Kế hoạch tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (5/2016-5/2017)
Kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2016
Chương trình công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Kế hoạch về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các chi bộ trực thuộc và kiện toàn nhân sự chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017
Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả năm 2015, tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (5/2015 – 5/2016)
Kế hoạch của Đảng ủy trường về tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015
Kế hoạch của Đảng ủy Khối về tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015
Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả năm 2014, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Kế hoạch tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2014-2015).
Kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2014
Kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm
Kế hoạch về chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 – 2017 và đại hội đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Kế hoạch kiểm tra công tác Đảng năm 2014
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
« 1 2 3 »