Quyết định
Quyết định số 47-QĐ/ĐU về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Quyết định số 46-QĐ/ĐU ngày 15/6/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ trường về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Quyết định số 19-QĐ/ĐU về việc thành lập chi bộ Phòng Nhân sự
Quyết định số 18-QĐ/ĐU về việc thành lập chi bộ Văn phòng trường
Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (5/2017 - 5/2018)
Quyết định số 05-QĐ/ĐU về việc thành lập chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân loại và khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017
Quyết định về việc đổi tên chi bộ Tạp chí Phát triển kinh tế
Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (5/2016 - 5/2017)
Quy chế về quản lý và sử dụng con dấu
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân loại và khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự cấp ủy chi bộ Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự cấp ủy chi bộ Khối Sinh viên 1
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự cấp ủy chi bộ Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự cấp ủy chi bộ Tạp chí Phát triển kinh tế
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự cấp ủy chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự cấp ủy chi bộ Khoa Ngân hàng
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự cấp ủy chi bộ Khoa Tài chính công
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự cấp ủy chi bộ Khoa Kinh tế
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự cấp ủy chi bộ Phòng Cơ sở vật chất
« 1 2 3 »