Logo Orient Oil
Thông báo
Thông báo phân công Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020
Nghị quyết về việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 – 2017
Thông báo kết quả đánh giá lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2014
Thông báo v/v học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Thông báo v/v kiểm tra công tác Đảng tại các chi bộ trực thuộc năm 2014
Thông báo v/v học lớp Đảng viên mới
Kế hoạch kiểm tra công tác Đảng năm 2014
Quyết định đổi tên chi bộ trực thuộc
Thông báo v/v mở lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú
Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019)
Báo cáo tổng kết, đánh giá năm 2013, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thông báo kết quả đánh giá lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Danh sách học lớp Bồi dưỡng Nhận thức về Đảng ngày 26 và 27/04/2014
Thông báo v/v mở lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú
Công văn về xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)
Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP. HCM
Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường năm 2014
Thông báo kết quả xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2013
Chương trình công tác năm 2014
« 1 2 3 4 5 »