Logo Orient Oil
Các Ban của Đảng ủy

Danh sách các Ban của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Nhiệm kỳ 2015 – 2020


Ban Xây dựng Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LLCT HỌC HÀM HỌC VỊ CHỨC VỤ ĐẢNG NHIỆM VỤ TRONG BAN
1 Nguyễn Đông Phong 21/11/1960 CC GS TS Bí thư Đảng ủy Trưởng ban
2 Nguyễn Hữu Huy Nhựt 14/12/1974 CC PGS TS Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Thành viên
3 Nguyễn Quốc Khanh 02/11/1970 TC   TS Bí thư chi bộ Phòng Nhân sự Thành viên
Ban Tuyên giáo
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LLCT HỌC HÀM HỌC VỊ CHỨC VỤ ĐẢNG NHIỆM VỤ TRONG BAN
1 Nguyễn Thiện Duy 10/03/1969 CC CVC THS Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Trưởng ban
2 Nguyễn Minh Tuấn 14/05/1962 CC PGS TS Đảng ủy viên + Bí thư chi bộ khoa Lý luận chính trị Thành viên
3 Phan Ngọc Anh 30/07/1985 TC   THS Bí thư chi bộ P. Truyền thông và quan hệ công chúng Thành viên
Ban Chuyên môn
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LLCT HỌC HÀM HỌC VỊ CHỨC VỤ ĐẢNG NHIỆM VỤ TRONG BAN
1 Phan Thị Bích Nguyệt 04/02/1964 CC PGS TS Phó Bí thư Đảng ủy Trưởng ban
2 Nguyễn Trọng Hoài 26/01/1961 CC GS TS Đảng ủy viên Thành viên
3 Hồ Viết Tiến 10/08/1963 CC PGS TS Đảng ủy viên + Bí thư chi bộ Viện đào tạo Sau đại học Thành viên
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LLCT HỌC HÀM HỌC VỊ CHỨC VỤ ĐẢNG NHIỆM VỤ TRONG UBKT
1 Nguyễn Hữu Huy Nhựt 14/12/1974 CC PGS TS Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Chủ nhiệm
2 Nguyễn Thị Kim Chi 30/01/1974 CN   CN Đảng viên chi bộ phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí Phó Chủ nhiệm
3 Sử Đình Thành 02/11/1965 CC GS TS Đảng ủy viên + Bí thư chi bộ Tạp chí Phát triển kinh tế Ủy viên
4 Võ Đình Phước 23/12/1963 CC GVC THS Bí thư chi bộ khoa Ngoại ngữ Kinh tế Ủy viên
5 Trần Anh Hoa 04/05/1970 TC GVC TS Chi ủy viên chi bộ khoa Kế toán  Ủy viên

Ban Dân vận
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LLCT HỌC HÀM HỌC VỊ CHỨC VỤ ĐẢNG NHIỆM VỤ TRONG BAN
1
Nguyễn Thiện Duy
 
10/03/1969 CC CVC THS Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Trưởng ban
2
Bùi Quang Việt
 
27/07/1975 TC   THS Đảng viên chi bộ Văn phòng trường Thành viên
3
Dương Minh Mẫn
 
21/08/1987 TC   CN Bí thư chi bộ Khối sinh viên 4 Thành viên