Logo Orient Oil
Ban Chấp hành Đảng bộ

DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 

STT HỌ VÀ TÊN VÀO ĐẢNG CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ
CHÍNH QUYỀN
 
1 Nguyễn Đông Phong
(21/11/1960)
16/01/1988 Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng
2 Trần Thế Hoàng
(10/12/1962)
27/07/1991 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Chủ tịch Hội đồng trường 
3 Phan Thị Bích Nguyệt
(04/02/1964)
07/06/1997 Phó Bí thư Đảng ủy Phó Hiệu trưởng
4 Nguyễn Hữu Huy Nhựt
(14/12/1974)
17/06/2004 Ủy viên Thường vụ Đảng ủy
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
Phó Hiệu trưởng 
5 Nguyễn Thiện Duy
(10/03/1969)
13/07/1996 Ủy viên Thường vụ Đảng ủy
Trưởng Ban Tuyên giáo
Trưởng phòng Công tác chính trị
6 Nguyễn Trọng Hoài
(26/01/1961)
02/07/2003 Đảng ủy viên Phó Hiệu trưởng
7 Nguyễn Ngọc Định
(03/09/1958)
11/07/1996 Đảng ủy viên Chủ tịch Hội đồng tư vấn
8 Trương Hồng Khánh
(05/01/1960)
30/10/1999 Đảng ủy viên;
Bí thư Chi bộ
Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
Trưởng phòng Kế hoạch Đào tạo – Khảo thí 
9 Hồ Viết Tiến
(10/08/1963)
08/02/1990 Đảng ủy viên;
Bí thư Chi bộ Viện đào tạo Sau đại học
Viện trưởng Viện đào tạo Sau đại học
10 Lê Tấn Bửu
(13/06/1962)
30/05/1993 Đảng ủy viên;
Phó Bí thư Chi bộ khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
 
11 Sử Đình Thành
(02/11/1965)
29/01/2000 Đảng ủy viên;
Bí thư Chi bộ Tạp chí Phát triển kinh tế
Tổng biên tập Tạp chí Phát triển kinh tế
12 Nguyễn Minh Tuấn
(14/05/1962)
24/06/1993 Đảng ủy viên;
Bí thư Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị
Trưởng khoa Lý luận Chính trị
13 Bùi Quang Hùng
(22/09/1978)
23/09/2000 Đảng ủy viên;
Bí thư Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán
Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
14 Bùi Thị Thanh
(08/11/1969)
17/10/2004 Đảng ủy viên;
Chi ủy viên Chi bộ Khoa Quản trị
Phó trưởng Khoa Quản trị 
15 Phan Ngọc Anh
(30/07/1985)
11/11/2008 Đảng ủy viên;
Bí thư Chi bộ Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng
Phó trưởng Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng


 

DANH SÁCH
BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
NHIỆM KỲ 2015 – 2020


STT HỌ VÀ TÊN VÀO ĐẢNG CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ 
CHÍNH QUYỀN
 
1 Nguyễn Đông Phong
(21/11/1960)
16/01/1988 Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng
2 Trần Thế Hoàng
(10/12/1962)
27/07/1991 Phó Bí thư Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng trường
3 Phan Thị Bích Nguyệt
(04/02/1964)
07/06/1997 Phó Bí thư Đảng ủy Phó Hiệu trưởng
4 Nguyễn Hữu Huy Nhựt
(14/12/1974)
17/06/2004 Ủy viên Thường vụ Đảng ủy
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
Phó Hiệu trưởng
5 Nguyễn Thiện Duy
(10/03/1969)
13/07/1996 Ủy viên Thường vụ Đảng ủy
Trưởng Ban Tuyên giáo
Trưởng phòng Công tác chính trị