Logo Orient Oil
Ban Chấp hành Đảng bộ

DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 

STT HỌ VÀ TÊN VÀO ĐẢNG CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ
CHÍNH QUYỀN
 
1 Nguyễn Đông Phong
(21/11/1960)
16/01/1988 Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng
2 Trần Thế Hoàng
(10/12/1962)
27/07/1991 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Chủ tịch Hội đồng trường 
3 Phan Thị Bích Nguyệt
(04/02/1964)
07/06/1997 Phó Bí thư Đảng ủy Phó Hiệu trưởng
4 Nguyễn Hữu Huy Nhựt
(14/12/1974)
17/06/2004 Ủy viên Thường vụ Đảng ủy
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
Phó Hiệu trưởng 
5 Nguyễn Thiện Duy
(10/03/1969)
13/07/1996 Ủy viên Thường vụ Đảng ủy
Trưởng Ban Tuyên giáo
Chánh Văn phòng trường
6 Nguyễn Trọng Hoài
(26/01/1961)
02/07/2003 Đảng ủy viên Phó Hiệu trưởng
7 Nguyễn Quốc Khanh
(02/11/1970)
06/03/2004 Đảng ủy viên Trưởng phòng Nhân sự
8 Trương Hồng Khánh
(05/01/1960)
30/10/1999 Đảng ủy viên;
Bí thư Chi bộ
Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
Trưởng phòng Kế hoạch Đào tạo – Khảo thí 
9 Hồ Viết Tiến
(10/08/1963)
08/02/1990 Đảng ủy viên;
Bí thư Chi bộ Viện đào tạo Sau đại học
Viện trưởng Viện đào tạo Sau đại học
10 Lê Tấn Bửu
(13/06/1962)
30/05/1993 Đảng ủy viên;
Phó Bí thư Chi bộ khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
 
11 Sử Đình Thành
(02/11/1965)
29/01/2000 Đảng ủy viên;
Bí thư Chi bộ Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
12 Nguyễn Minh Tuấn
(14/05/1962)
24/06/1993 Đảng ủy viên;
Bí thư Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị
Trưởng khoa Lý luận Chính trị
13 Bùi Quang Hùng
(22/09/1978)
23/09/2000 Đảng ủy viên;
Bí thư Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán
Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
14 Bùi Thị Thanh
(08/11/1969)
17/10/2004 Đảng ủy viên;
Chi ủy viên Chi bộ Khoa Quản trị
Phó trưởng Khoa Quản trị 
15 Dương Minh Mẫn
(21/08/1987)
13/07/2013 Đảng ủy viên;
Bí thư Chi bộ Khối sinh viên 4
Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. HCM


 

DANH SÁCH
BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
NHIỆM KỲ 2015 – 2020


STT HỌ VÀ TÊN VÀO ĐẢNG CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ 
CHÍNH QUYỀN
 
1 Nguyễn Đông Phong
(21/11/1960)
16/01/1988 Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng
2 Trần Thế Hoàng
(10/12/1962)
27/07/1991 Phó Bí thư Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng trường
3 Phan Thị Bích Nguyệt
(04/02/1964)
07/06/1997 Phó Bí thư Đảng ủy Phó Hiệu trưởng
4 Nguyễn Hữu Huy Nhựt
(14/12/1974)
17/06/2004 Ủy viên Thường vụ Đảng ủy
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
Phó Hiệu trưởng
5 Nguyễn Thiện Duy
(10/03/1969)
13/07/1996 Ủy viên Thường vụ Đảng ủy
Trưởng Ban Tuyên giáo
Chánh Văn phòng trường