Logo Orient Oil
Trung ương
Quyết định về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng
Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
Kết luận số 74-KL/TW, ngày 17/10/2013 Hội nghị lần thứ tám BCHTW (Khóa XI) về “Tình hình kinh tế – xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế – xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Hướng dẫn về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên
Quyết định về ban hành quy định chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở
Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Thông tư 68/2012/TT-BTC, quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệ
Thông tư 139/2010/TT-BTC, quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Thông tư 01/2010/TT-BTC, quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
Quyết định về ban hành quy định chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở
Quyết định số 342-QĐ/TW v/v ban hành Quy định về chế độ đảng phí
Một số điểm quy định cụ thể ban hành kèm theo quyết định số 99-qđ/tw ngày 30-5-2012 của ban bí thư trung ương Đảng về chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở ở trong nước
Quy định 181 của BCHTW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Chỉ thị số 1973 CT-TTG về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Chỉ thị 03 – Cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lấy ý kiến nhân dân
« 1 2 3 4 »