Logo Orient Oil
Trung ương
Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị Trung ương 6 khóa XI
Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 Hội nghị lần thứ sáu khóa XI về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
Kết luận số 50-KL/TW, ngày 29/10/2012, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”
Đề cương giới thiệu kết luận 49-KL/TW ngày 16-10-2012 về tình hình kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2013
Quyết định về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng
Quy định số 101
Nghị quyết số 13-NQ-TW
Hướng dẫn 09-BTC/TW về sinh hoạt chi bộ
Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Quyết định số 244-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng
Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm
Quyết định số 46-QĐ/TW về hướng dẫn thực hiện các quy định công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong chương VII và chương VIII điều lệ Đảng Khóa XI
Quy định số 45-QĐ/TW về thi hành điều lệ Đảng
Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam
Quy định số 101 – QĐ/TW
Chỉ thị số 1973 CT-TTG về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Chỉ thị 03 – Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng
« 1 2 3 4 »