Logo Orient Oil
Đảng ủy Khối
Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận, công tác giám sát và phản biện xã hội, Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017
Thông báo kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2016
Chương trình công tác Dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017
Công văn về cử đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017
Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển KT - VH - XH năm 2016
Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư
Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2017
Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2017
Kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2016
Thông báo số 3 Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ ba - Năm 2016
Hướng dẫn tiêu chí bình chọn điển hình "Dân vận khéo"
Chương trình công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016
Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý IV năm 2016
Thông báo số 2 Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lần thứ III - Năm 2016
Chương trình hành động của Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Thông báo kết quả hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (sửa đổi, bổ sung)
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
« 1 2 3 4 5 »