Logo Orient Oil
Đảng ủy Khối
Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư
Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2017
Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2017
Kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2016
Thông báo số 3 Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ ba - Năm 2016
Hướng dẫn tiêu chí bình chọn điển hình "Dân vận khéo"
Chương trình công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016
Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý IV năm 2016
Thông báo số 2 Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lần thứ III - Năm 2016
Chương trình hành động của Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Thông báo kết quả hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (sửa đổi, bổ sung)
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2016 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý
Quyết định ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật, khiếu nại kết quả giải quyết tố cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
Quyết định ban hành Quy định về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối quản lý
Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý và đánh giá cán bộ, công chức
Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Cơ quan Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp
« 1 2 3 4 5 »