Logo Orient Oil
Đảng ủy Khối
Thực hiện Hướng dẫn số 130-HD/BTGTW ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương
Tuyên truyền kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2014) và Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2014)
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (01/5/1904 – 01/5/2014) và kỷ niệm 55 năm ngày tryền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2014)
Chương trình trọng tâm công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2014
Công văn số 209 v/v tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở từ nay đến năm 2015
Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2014
Hướng dẫn tuyên truyền biển, đảo năm 2014
Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2014
Hướng dẫn tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2014
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Quy chế dân chủ cơ sở
Chương trình kiểm tra của Ban thường vụ Đảng ủy Khối năm 2014
Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối năm 2014
Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2013
Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối năm 2014
Công văn nhắc nhở thực hiện các thủ tục phát triển Đảng
Công văn Số 139- CV/ĐUK về triển khai thực hiện Kế hoạch số 06-KH/ĐUK
Kết quả vòng sơ tuyển Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh – Năm 2013 Chủ đề “Sáng mãi tên Người”
« 1 2 3 4 5 »