Logo Orient Oil
Đảng ủy Khối
Quyết định thành lập Tổ cộng tác viên dư luận xã hội
Quyết định thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Hướng dẫn đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015 của Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN
Quyết định công nhận Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ & TCCN nhiệm kỳ 2015 – 2020
Hướng dẫn tổ chức học tập chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh”
Điều lệ tổ chức Hội diễn văn nghệ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp với Chủ đề “Giai điệu Tổ Quốc”
Thông báo số 2 – Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 2 – Năm 2014
Thực hiện Hướng dẫn số 130-HD/BTGTW ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương
Tuyên truyền kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2014) và Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2014)
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (01/5/1904 – 01/5/2014) và kỷ niệm 55 năm ngày tryền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2014)
Chương trình trọng tâm công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2014
Công văn số 209 v/v tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở từ nay đến năm 2015
Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2014
Hướng dẫn tuyên truyền biển, đảo năm 2014
Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2014
Hướng dẫn tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
« 1 2 3 4 5 »