Logo Orient Oil
Trung ương
Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Quy định số 132-QĐ/TW v/v kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.
Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.
Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021
« 1 2 3 4 5 »