Trung ương
Hướng dẫn về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên
Quyết định về ban hành quy định chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở
Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Thông tư 68/2012/TT-BTC, quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệ
Thông tư 139/2010/TT-BTC, quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Thông tư 01/2010/TT-BTC, quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
Quyết định về ban hành quy định chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở
Quyết định số 342-QĐ/TW v/v ban hành Quy định về chế độ đảng phí
Một số điểm quy định cụ thể ban hành kèm theo quyết định số 99-qđ/tw ngày 30-5-2012 của ban bí thư trung ương Đảng về chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở ở trong nước
Quy định 181 của BCHTW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Chỉ thị số 1973 CT-TTG về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Chỉ thị 03 – Cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lấy ý kiến nhân dân
Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị Trung ương 6 khóa XI
Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 Hội nghị lần thứ sáu khóa XI về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
Kết luận số 50-KL/TW, ngày 29/10/2012, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”
Đề cương giới thiệu kết luận 49-KL/TW ngày 16-10-2012 về tình hình kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2013
Quyết định về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng
« 1 2 3 4 5 »