Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ

                           Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ
                        Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025