Kế hoạch
Kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW các tập thể, cá nhân tiêu bc hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình (5/2023-5/2024)
Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2025
Kế hoạch tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (5/2021-5/2022
Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Kế hoạch toàn khóa thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Nội dung trọng tâm hoạt động của Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2020-2025 từ nay đến hết năm 2020
Công văn số 54-CV/ĐU v/v thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW
Kế hoạch số 18-KH/ĐU về tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 (5/2017-5/2018)
Kế hoạch số 112-KH/ĐU về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Kế hoạch số 39-KH/ĐUK Về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII
Kế hoạch tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (5/2016-5/2017)
Kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2016
Chương trình công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Kế hoạch về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các chi bộ trực thuộc và kiện toàn nhân sự chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017
Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả năm 2015, tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (5/2015 – 5/2016)
Kế hoạch của Đảng ủy trường về tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015
Kế hoạch của Đảng ủy Khối về tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015
« 1 2 3 »