Hướng dẫn
Hướng dẫn về tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024


Các tin khácHướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2012 và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay của Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Hướng dẫn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI
Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015
Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2012
Hướng dẫn V/v xét khen thưởng Đảng viên hàng năm
Hướng dẫn thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
Hướng dẫn việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013
Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ năm 2013
Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
Hướng dẫn Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hướng dẫn về chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017
Hướng dẫn v/v tổ chức góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ Thành phố
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016
Hướng dẫn về chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Hướng dẫn số 85-HD/ĐU về việc thực hiện Quy định của Ban Bí thư Trưng ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hướng dẫn số 08-HD/ĐU về việc tổ chức học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Công văn số 56-CV/ĐU v/v thực hiện thu, nộp và sử dụng Đảng phí
Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/8/1945 - 02/9/2020)