Quyết định
Quyết định số 46-QĐ/ĐU ngày 15/6/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ trường về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh