Mẫu biểu báo cáo đảng viên đi nước ngoài


Mẫu biểu báo cáo đảng viên đi nước ngoài:

  • Download - Mẫu 1. Báo cáo trước khi đi nước ngoài.
  • Download - Mẫu 2. Báo cáo kết quả chuyến đi nước ngoài.
  • Download - Mẫu 3. Báo cáo những vấn đề liên quan đến yếu tố nước ngoài.