Kế hoạch - Hướng dẫn
Kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW các tập thể, cá nhân tiêu bc hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình (5/2023-5/2024)
Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2025
Kế hoạch tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (5/2021-5/2022
Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Kế hoạch toàn khóa thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Nội dung trọng tâm hoạt động của Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2020-2025 từ nay đến hết năm 2020
Công văn số 54-CV/ĐU v/v thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW
Kế hoạch số 18-KH/ĐU về tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 (5/2017-5/2018)
Hướng dẫn về tổ chức thực hiện Kết ...
Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi ...
Công văn số 56-CV/ĐU v/v thực hiện thu, ...
Hướng dẫn số 08-HD/ĐU về việc tổ chức ...
Hướng dẫn số 85-HD/ĐU về việc thực hiện ...
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ...
Hướng dẫn về chuẩn bị và tiến hành ...
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ...
Hướng dẫn v/v tổ chức góp ý kiến ...
Hướng dẫn về chuẩn bị và tiến hành ...