Logo Orient Oil
Đảng ủy Khối
Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Củ Chi được phong tặng danh hiệu "Củ Chi Đất thép thành đồng" (17/9/1967 - 17/9/2017)


Các tin khácHướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Hướng dẫn số 27 – HD/BTG.ĐUK triển khai thực hiện nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hướng dẫn số 28 – HD/BTG.ĐUK đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2012
Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2014
Điều lệ Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp TP. Hồ Chí Minh thuộc Đảng bộ Khối lần thứ nhất – Năm 2012
Điều lệ Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác – Lênin
Thông báo số 1 Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác – Lênin
Thông báo số 2 Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác – Lênin
Kết quả vòng sơ tuyển Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh – Năm 2013 Chủ đề “Sáng mãi tên Người”
Công văn Số 139- CV/ĐUK về triển khai thực hiện Kế hoạch số 06-KH/ĐUK
Công văn nhắc nhở thực hiện các thủ tục phát triển Đảng
Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối năm 2014
Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2013
Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối năm 2014
Chương trình kiểm tra của Ban thường vụ Đảng ủy Khối năm 2014
Quy chế dân chủ cơ sở
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2014
Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
Hướng dẫn tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam