Logo Orient Oil
Đảng ủy Khối
Quy định số 156-QĐ/ĐUK về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
Thông báo số 151-TB/VPĐUK về việc đổi tên đảng bộ
Kế hoạch số 39-KH/ĐUK Về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII
Công văn Số 238-CV/ĐUK Về việc hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020
Công văn Số 234-CV/ĐUK Về việc triển khai Kế hoạch 100-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2017
Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017
Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2017
Công văn về việc mở lớp bồi dưỡng đảng viên mới và bồi dưỡng kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú
Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận, công tác giám sát và phản biện xã hội, Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017
Thông báo kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2016
Chương trình công tác Dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017
Công văn về cử đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017
Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển KT - VH - XH năm 2016
Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư
Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2017
Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2017
Kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2016
« 1 2 3 4 5 »