Logo Orient Oil
Kế hoạch - Hướng dẫn
Nội dung trọng tâm hoạt động của Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2020-2025 từ nay đến hết năm 2020
Công văn số 54-CV/ĐU v/v thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW
Kế hoạch số 18-KH/ĐU về tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 (5/2017-5/2018)
Kế hoạch số 112-KH/ĐU về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Kế hoạch số 39-KH/ĐUK Về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII
Kế hoạch tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (5/2016-5/2017)
Kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2016
Chương trình công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Kế hoạch về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các chi bộ trực thuộc và kiện toàn nhân sự chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017
Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi ...
Công văn số 56-CV/ĐU v/v thực hiện thu, ...
Hướng dẫn số 08-HD/ĐU về việc tổ chức ...
Hướng dẫn số 85-HD/ĐU về việc thực hiện ...
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ...
Hướng dẫn về chuẩn bị và tiến hành ...
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ...
Hướng dẫn v/v tổ chức góp ý kiến ...
Hướng dẫn về chuẩn bị và tiến hành ...
Hướng dẫn Triển khai đợt sinh hoạt chính ...