Logo Orient Oil
Thông báo - Quyết định
Nghị quyết số 18-NQ/ĐU về công tác chuyên môn
Thông báo số 55-TB/ĐU V/v Chuẩn y chi ủy các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020
Thông báo học lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngày 06/5/2017
Thông báo mở lớp bồi dưỡng Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú tháng 5/2017
Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016
Thông báo học lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngày 10/12/2016
Thông báo về việc điều chỉnh phân công Ban Chấp hành Đảng bộ trường, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thông báo về việc mở lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Thông báo về cơ cấu tổ chức và kiện toàn nhân sự chi ủy các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2015 - 2017
Quyết định khen thưởng các tập thể, cá ...
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, ...
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự ...
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự ...
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự ...
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự ...
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự ...
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự ...
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự ...
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự ...