Logo Orient Oil
Thông báo - Quyết định
Thông báo học lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 11/2017
Thông báo số 91-TB/ĐU về việc đổi dấu Đảng ủy trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Thông báo về việc mở lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng - Tháng 11/2017
Thông báo số 86-TB/ĐU về việc tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng năm 2017
Nghị quyết số 18-NQ/ĐU về công tác chuyên môn
Thông báo số 55-TB/ĐU V/v Chuẩn y chi ủy các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020
Thông báo học lớp Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngày 06/5/2017
Thông báo mở lớp bồi dưỡng Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú tháng 5/2017
Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016
Quyết định khen thưởng các tập thể, cá ...
Quyết định công nhận kết quả đánh giá, ...
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự ...
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự ...
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự ...
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự ...
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự ...
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự ...
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự ...
Quyết định chuẩn y bổ sung nhân sự ...