Kế hoạch
Kế hoạch tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2013

Mẫu 1 - Bản kiểm điểm cá nhân

Mẫu 2 - Kết quả rèn luyện, phấn đấu 2013

Mẫu 3 - Kết quả thực hiện nêu gương 2013

Mẫu 4 - Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên 2013

Mẫu 5 - Tổng hợp nhận xét nơi cư trú 2013

Mẫu 5 - Ý kiến nhận xét nơi cư trú 2013

Mẫu 6 - Báo cáo kiểm điểm tập thể

Mẫu 7 - Báo cáo công tác chi bộ 2013

Mẫu 8 - Biểu đánh giá 2013

Mẫu 9 - Danh sách đề nghị khen thưởng Chi bộ và Đảng viên 2013

Mẫu 10 - Giới thiệu Đảng viên tiêu biểu 2013

Mẫu 11 - Kết quả thực hiện nền nếp sinh hoạt 2013Các tin khácKế hoạch tiếp tục triển khai cuộc vận động (2011 – 2015)
Kế hoạch thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính Trị – ĐUK
kế hoạch thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2012 chào mừng kỷ niệm 122 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW4
Kế hoạch Tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp TP. Hồ Chí Minh thuộc Đảng bộ Khối lần thứ nhất – Năm 2012
Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015
Kế hoạch tổ chức tham gia Hội thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”
Kế hoạch kiểm tra công tác Đảng 2012
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Kế hoạch số 33-KH/BTGTU về việc tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012
Kế hoạch số 43-KH/BTGTU ngày 27/6/2012 của Ban Tuyên giáo Thành ủy
Kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
Kế hoạch V/v đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2012
Kế hoạch tổ chức hội thi kể chuyện 2013
Kế hoạch tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, thực hiện tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Bác
Kế hoạch kiểm tra công tác Đảng năm 2013
Kế hoạch Hội thi viết “Dùng hàng Việt là yêu nước” Năm 2013
Kế hoạch tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, thực hiện tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Bác
Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả năm 2013, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Bác
Kế hoạch kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng