Thông báo
Thông báo V/v học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú

Danh sách học lớp Bồi dưỡng Kết nạp Đảng viên Tháng 12/2012: tải

Các tin khácBáo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
Thông báo xét tặng Huy hiệu Đảng
Thông báo về tình hình sinh hoạt chi bộ
Thông báo quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần 3 BCH TW khóa XI
Thông báo học lớp Nhận thức về Đảng và Đảng viên mới
Thông báo các công việc triển khai thực hiện chỉ thị 03-2011
Phân công thực hiện KH09 chỉ thị 03-2012
Chương trình công tác Ủy ban kiểm tra Đảng ủy năm 2012
CV về cụ thể một số nội dung thực hiện chỉ thị 03 của Kế hoạch 26
Báo cáo sơ kết 9 tháng triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (9/2011 – 5/2012)
Đánh giá TCCS Đảng năm 2012
Thông báo triệu tập Chi Ủy
Tài liệu tuyên truyền lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào (1930-2007)
Thông báo V/v phân công công tác Tiểu Ban tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin năm 2012
Thông báo v/v tham dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thư tư và các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Lịch kiểm tra công tác Đảng
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng (Đợt 2 – Năm 2012)
Nghị quyết về công tác quản lý GV – CBVC tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Thông báo v/v điều chỉnh phân công Đảng ủy viên phụ trách chi bộ trực thuộc
Thông báo dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07.11.2012