Logo Orient Oil
Thông báo
Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể và cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa
Chương trình công tác năm 2013
Thông báo V/v tham dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
Thông báo V/v học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú
Thông báo dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07.11.2012
Thông báo v/v điều chỉnh phân công Đảng ủy viên phụ trách chi bộ trực thuộc
Nghị quyết về công tác quản lý GV – CBVC tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng (Đợt 2 – Năm 2012)
Lịch kiểm tra công tác Đảng
Thông báo v/v tham dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thư tư và các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Thông báo V/v phân công công tác Tiểu Ban tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin năm 2012
Tài liệu tuyên truyền lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào (1930-2007)
Thông báo triệu tập Chi Ủy
Đánh giá TCCS Đảng năm 2012
Báo cáo sơ kết 9 tháng triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (9/2011 – 5/2012)
CV về cụ thể một số nội dung thực hiện chỉ thị 03 của Kế hoạch 26
Chương trình công tác Ủy ban kiểm tra Đảng ủy năm 2012
Phân công thực hiện KH09 chỉ thị 03-2012
Thông báo các công việc triển khai thực hiện chỉ thị 03-2011
Thông báo học lớp Nhận thức về Đảng và Đảng viên mới
« 1 2 3 4 5 6 »